Indeks članaka

„MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-TEORIJA I PRAKSA ZAKONODAVSTVA U BH“

Mjesto realizacije projekta: OPŠTINA TREBINJE – 30. i 31. oktobar 2008 godine

U Trebinju je 30. i 31. oktobra 2008 godine održana međunarodna konferencija „Teorija i praksa zakonodavstva u BiH“ koja je okupila veliki broj učesnika/ca, predstavnika/ca institucija/organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Na konferenciji je analizirana trenutna situacija postojećegzakonodavstvaipoređenje rezultatanaterenu koji se odnose na dječija i ženska ljudska prava. Takođe na konferenciji su bili nezaobilazni komentari o zakonima koji se tiču ove problematike, koji postoje u našoj državi, a koji se skoro pa i ne primjenjuju(ZakonozaštitiodporodičnognasiljaRS), ili koji su samo može se reći mrtvo slovo na papiru(ZakonoravnopravnostipolovaBiH), kao izakoni kojiostavljajuvelikemogućnostizazloupotrebu (PorodičnizakonRS, zakonikojitretiramobingisl.).

Činjenica je da kada pogledamo zakonsku regulativu koja je u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima na snazi, neupućeni čitalac ovakvog teksta bio bi ubjeđen da je u našoj državi situacija u oblasti poštivanja ljudskih prava na najvećem nivou i da je to država u kojoj su njeni građani potpuno zaštićeni od diskriminacije po osnovu pola.

Ali situacija nije ni blizu onakva kakva se na prvi pogled čini. Duboko ukorjenjene patrijarhalne norme naročito izražene i prisutne u onim institucijama vlasti koje bi trebale zakone primjenjivati i dalje sprečavaju primjenu donesenih zakona.

Brojne nevladine organizacije koje se bave pitanjem zaštite ljudskih prava sa posebnim akcentom na ženska i dječija ljudska prava najviše ukazuju na probleme u primjeni zakona i na nepostojanje političke volje u društvu da se situacija promjeni.

Veoma često se ima dojam da su brojni zakoni doneseni samo da su "na broju", a ne da bi se poštovali i sprovodili u praksi.

Kako bi ostvarili naš cilj, a time i omogućili kvalitetniju primjenu zakona na terenu jednoglasnim usaglašavanjem stavova učesnika/ca konferencije donešeni su sledeći zaključci koji se nadamo da će doprinijeti usaglašavanju teorije i prakse zakonodavstva u BiH koje tretira ženskaidječijaljudskaprava.

Zaključci sa konferencije „Teorija i praksa zakonodavstva u BiH“ održane

30. i 31. oktobra 2008. u Trebinju:

  1. Utvrđena je potreba za iniciranjem rasprave o uspostavljanju gender senzitivnog jezika sa aktivistkinjama ženskih NVO-a i lingvistima odnosno stručnjacima za jezik
  2. Potrebno je inicirati novu budžetsku liniju u koju bi, svih 138 Centara za socijalni rad koji djeluju na području BiH, mandatno izdvojili 7000 – 15 000 KM za rad na sprečavanju nasilja u porodici.
  3. Usklađivanje novog zakona o socijalnoj zaštiti sa evropskim standardima kojim bi žrtve porodičnog nasilja bile uvrštene u kategoriju socijalno ugroženih.
  4. Posvetiti više pažnje žrtvama nasilja u porodici nastanjenim u malim opštinama i pružiti im besplatnu pravne pomoći.
  5. Istraživanje provedeno na nivou BiH je potvrdilo da žene žrtve porodičnog nasilja stvaraju novu kategoriju siromašnih, zbog čega je potrebno izraditi program podrške kojim bi seomogućilo njihovo lakše zapošljavanje.
  6. Redovno organizovati sastanke organizacija koje se bave ovom problematikom i susrete korisnica usluga Sigurnih kuća, na kojima bi se analizirala i razmjenjivala stečena iskusta.

Preporuke entitetskim Vladama:

Usaglašen je stav učesnika/ca konferencije da je potrebna dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, kojom bi on bio usklađen sa standardima EU, a koja se odnosi na uvrštavanje žrtava porodičnog nasilja u socijalnu kategoriju. Pri tome učesnici/ce predlažu da se uvede nova budžetska linija pri Centrima za socijalni rad-CSR u rasponu od 7 000 do 15 000 KM namjenjena žrtvama porodičnog nasilja.

Preporuka Vijeću ministara BiH:

Usaglašen je stav učesnika/ca konferencije da je potrebno izraditi program podrške pri zapošljavanju žena žrtava porodičnog nasilja. Ovim programom bi se omogućilo prioritetno zapošljavanje žena žrtava porodičnog nasilja čime bi se spriječilo stvaranje nove kategorije siromašnih.

Pored programom obuhvaćenih tematskih cjelina koje se odnose na zakonodavtvo, teoriju i praksu u Bosni i Hercegovini, u okviru konferencije je premijerno prezentovano i istraživanje „Žrtve porodičnog nasilja kao nova kategorija siromašnih“ koje je naša organizacija uradila na području Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa organizacijama „Lara“ Bijeljina, Žena BiH Mostar i Medika Zenica, koje vam proslijeđujemo uz izvještaj.

Takođe na konferenciji je prezentovana i studija zakonodavstva zemalja EU i implementacije istih koje je za potrebe naše organizacije povodom ove konferencije pripremilaLondonskakancelarijafirme “Dewey & LeBoeuf”

Izvještajobrazuje četirioblasti: porodično nasilje, diskriminaciju i druge probleme neravnopravnosti vezane za pol, silovanje i krijumčarenje ljudi. Istraživanje obuhvata: važeće zakone iz navedenih oblasti koji se primjenjuju u Ujedinjenom Kraljevstvu, način sprovođenja zakona, mogućnost žrtava da pristupe ustanovama koje određuju pravdu i organizacije i aktivnosti u široj društvenoj zajednici koje se bave suštinskim problemima koje dovode do ovih pojava.