Indeks članaka

ZAJEDNO ZA ŽIVOT BEZ NASILJA

Podržano od Kvinna till Kvinna

Projektni ciljevi:
1. Žene žrve porodičnog nasilja su ohrabrene da prijave nasilje u Istočnoj Hercegovini.
2. Žene žrtve porodičnog nasilja su ekonomski osnažene u RS.
3. Žene žrtve porodičnog nasilja u RS su informisane o postojećim programima ekonomske podrške za 2018. namjenjenih njihovoj kategoriji.

Ostvareni rezultati:
1. Žrtve porodičnog nasilja imaju kvalitetan lanac podrške od organizacija i institucija u Istočnoj Hercegovini.
2. Žene žrtve porodičnog nasilja imaju mogućnost za (samo)uposlenje u RS.
3. Žene žrtve porodičnog nasilja imaju olakšan pristup informacijama o postojećim programima ekonomske podrške u 2018., namjenjenih njihovoj kategoriji.

Tokom izvještajnog perioda naša organizacija u partnerstvu sa ”Larom” iz Bijeljine je upotpunosti ispunila planirane ciljeve i rezultate.

Tokom 2018. godine, ”Ženski centar” u svojoj evidenciji ubilježio je 147 inetrvencija za žene žrtve porodičnog nasilja, što je za 22,5 % veće u odnosu na 2017. godinu.
U izvještajnom periodu održali smo 36 redovnih sastanaka multidisciplinarnog tima, po 6 u svakoj od 6 opština/gradu Istočne Hercegovine (Trebinje, Ljubinje, Nevesinje, Bileća, Gacko i Berkovići). Na ovim sastancima redovno smo pratili i diskutovali kako da pružimo što širu i koordiniranu podršku žrtvema porodičnog nasilja u tim lokalnim zajednicama u saradnji sa svim potpisnicima tj. Članovima multidisciplinarnog tima. Sihronicazcija pojedinačne podrške i pomoći institucija i nevladinog sektora donjela je veće rezultate i sveobuhvatniju podršku žrtvama.
Vlada Republike Srpske uvrstila je žene žrtve porodičnog nasilja kao novu ranjivu kategoriju u “Akcioni plan zapošljavanja za RS za 2018.godinu” i objezbjeđeni su podsticaji namjenjeni za njihovo (samo) zaposlenje. Putem Javnog poziva koji je objavio Zavod za zapošljavanje RS, poslodavci mogu da povuku 4 000 nepovratnih sredstava ukoliko zaposle neku od ove tri ranjive kategorije žena (žrtve porodičnog nasilja, ruralne žene, i nezaposlene žene srednje životne dobi). Sredstva su obezbjeđena za 75 lica. S druge strane, putem istog poziva, obezbeđeno je samozaposlenje za 40 osoba pripadnica gore navedenih kategorija. Na osnovu njihovog biznih plana, za tu svrhu one mogu dobiti 5 000 KM nepovratnih sredstava. Dakle ukupno 115 lica je dobilo mogućnost da kroz ovaj program ostvari samouposlenje ili uposlenje. Kategorije koje su sve imale mogućnost aplicirati su: žene žrtve porodičnog nasilja, seoske žene i žene kojima nedostaje do 3 godine staža osiguranja za sticanje uslova za starosnu penziju. Po ovom programu 10 žena žrtava porodičnog nasilja je povuklo ovaj podsticaj odnosno sve koje su i bile aplicirale. Pored redovne dokumentacije, žrtve porodičnog nasilja su trebale dostaviti certifikat kojim potvrđuju svoj status (žrtve porodičnog nasilja), koji izdaje nadležni Centar za socijalni rad. Kako bi ovaj poziv učinili što dostupnijim, Zavod za zapošljavanje RS je odlučio da uzme u obzir i certificate koje izdaje Policija (jer neke žrtve porodičnog nasilja nisu registrovane u centru za socijalni radi, nego u policiji). Naša organizacija nije koristila samo medije (TV, radio stanice, portale, štampane i elektronske medije) nego i novokreiranu onlajn platform na našoj internet stranici, fejsbuk stranicu naše organizacije, kao i sastanke održane u ovu svrhu. Neki od njih su planirani u projektu, dok smo neke neplanirano organizovali s ciljem da informacije učinimo što dostupnijim i poslodavcima i ženama žrtvama porodičnog nasilja (sastanci sa poslodavcima i žrtvama u regijama istočne Hercegovine i Bijeljine). Pored toga, koristili smo i druge projekte da podijelimo informaciju o Javnom pozivu i da animiramo i žene žrtve porodičnog nasilja kao i poslodavce da se prijave na poziv.

Aktivnosti:

A.1. Pružanje psiho-socijalne podrške kao i multidisciplinarnog pristupa u suzbijanju porodičnog nasilja u Istočnoj Hercegovini
U toku 2018. godine Ženski centar u svojoj evidneciji ima 147 intervencije pružene kroz psiho-socijalnu podršku. Najčešće su to bile kraktortajne intervencije, npr. poslije čina nasilja kada žena želi da sa nekim podijeli svoj problem i olakša se na taj način, ali ne želi dalje da ide sa tim, ni u policiju, ni u CZSR, kao ni bilo koju drugu ustanovu. Psiho-socijalana podrška pruža se svakog radnog dana svih 12 mjeseci u godini.
Od početka 2018. godine do sada organizovali smo 36 sastanaka u šest opština Istočne Hercegovine, dakle po šest sastanaka u svakoj opštini. Redovni sastanci su održavani svaka dva mjeseca (februar, april, jun, avgust, oktobar, decembar).Kao i u dosadašnjoj praksi institucije/organizacije multidisciplinarnog tima su se odazvale na ove sastanke.

A.2. Okrugli stolovi i lobiranje i monitoring kod usvajanja ”Akcionog plana zapošljavanja RS za 2018.” kao i ”Programa (samo)zapošljavanja RS za 2018.”
Od januara do decembra, održavali smo intenzivne kontakte sa resornom ministricom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS kako bismo u potpunosti pratili i blagovremeno reagovali u slučaju neke obstrukcije kod usvajanjs paketa ekonomskih mjera za žene žrtve porodičnog nasilja (kako za 2018. Tako i za 2019.u godinu). Do opstrukcije je na kraju i došlo, ali je uspješno riješena sa malo smanjenim budžetom nego što je planirano. Došlo je do otpora kod poslodavaca i Sindikata radnika na diskusiji sa Ekonomskim komitettom RS, koji je prethodio sjednici Narodne skupštine RS. Postavljena su pitanja da li postoji mogućnost da se zloupotrijebi status žene žrtve porodičnog nasilja (t.j da neko ko nije žrtve dostavi certifikat da bi dobio sredstva za samozaposlenje ili da bi dobio posao). Zbog toga je Javni poziv malo kasnio, i samim tim je bilo skraćeno vrijeme da se informišu žrtve nasilja o datom pozivu (što onda može imati repliku na broj prijavljenih žena žrtava porodičnog nasilja).
Da bismo obavjestili što veći broj žena žrtava porodičnog nasilja, naša organizacija je obavjestila svih 61 centar za socijalni rad u RS o Javnom pozivu sa molbom da proslijede ovu informaciju svojim korisnicima-ženama žrtvama porodičnog nasilja. Zavod za zapošljavanje RS je u cilju omogućavanja što većem broju korisnica dostupnost ovog Javnog poziva, uvažavao potvrde da su žene žrtve porodičnog nasilja i od policije a ne samo od centara za socijalni rad. Ukupno 10 žena žrtava porodičnog nasilja je koristilo ova sredstva za (samo)uposlenje. Ukupno toliko ih se i prijavilo i svima je omogućeno od strane Zavoda za zapošljavanje da budu korisnice ovog programa.
Okrugli sto u banjaluci, 27.04.2018., 16 učesnika
U hotelu Bosna (Banjaluka), 27.04.2018.godine u 12h je održan okrugli sto u partnerstvu Fondacije “Ženski centar” iz Trebinja i Fondacije “Lara” iz Bijeljine. Učesnici su bili predstavnici Unije poslodavaca RS, Privredne komore RS, regionalne Privredne komore grada Banjaluke, predstavnik upravljačkog odbora Zavoda za zapošljavanje RS, profesor Rajko Macura koji je uključen u izradu novog zakona o socijalnom poduzetništvu, koji joj uvijek ne posjedujemo, o predstavnici nekoliko privatnih kompanija.

Zaključak sa okruglog stola: Učesnici okruglog stola podržavaju “Akcioni plan zapošljavanja za Republiku Srpsku za 2018.godinu”, naročito zapošljavanje žena žrtava porodičnog nasilja. Oni će se potrudiiti, svako u svojim mogućnostima, u svojim polju djelovanja da informišu što je moguće više žena žrtava porodičnog nasilja i na taj način će im pomoći da postanu nezavisne i da se osnaže da napuste nasilnu zajednicu. Nakon završetka konkursa, ukoliko ne budu potrošena sva sredstva, postoji mogućnost da se konursni period produži, što bi bilo od velikog značaja jer se time produžava vrijeme neophodno za animiranje što je moguće više poslodavaca da iskoriste podsticaje, t.j. da zaposle sto je moguće više žena žrtava porodičnog nasilja. Da bi animirala kao i blagovremeno obavjestila žene žrtve porodičnog nasilja, naša organizacija je namjenski sprovela aktivnosti koje nisu planirane projektom:
-”Ženski centar” Trebinje:
Sve žene žrtve porodičnog nasilja koje su registrovane u Ženskom centru” u Trebinju koje ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu su kontakrirane i obavještene o njemu, kao id a im mi stojimo na raspolaganju za bilo kakve dodatne informacije i podršku. Neke od njih su to iskoristile i pomogli smo im da dobiju certifikate (Policija nije dobila obavještenje da i oni mogu izdavati certificate) kao što smo održavali i stalnu komunikaciju sa regionalnim biroima za zapošljavanje, nekim poslodavcima is a Centrom za socijalni rad Trebinje tokom trajanja konkursa.
-”Lara” Bijeljina:
U sklopu ove aktivnosti održani su brojni sastanci sa ženama žrtvana poridčnog nasilja, potencijalim korisnicama Programa. U skadu s tim, sačinjena je lista žena koje sadrže sve neophodne karakteristike i koje ispunjavaju uslove iz javnoh poziva i koje su zainteresovane za program, prema podacima evidecije centraza Socijalni rad Bijeljina, pravnog savjetovanja Fondacije “Lara” i Sigurne kuće.
Stoga, kroz ovaj program je stvorena mogućnost ekonomskog osnaživanja za žene žrtve porodičnog nasilja u Republici Srpskoj.
Okrugli sto sa sindikatima 31.10.2018. održan u Banjaluci
Na ovom Okruglom stolu imali smo predstavnike sindikata iz RS, svega njih 8 koji su većinski dali podršku ovoj aktivnosti iako neki od njih su smatrali da ima I drugih ranjivih grupa koji nisu obuhvaćeni ovim programom I da bi se ovaj poziv trebao uključivati i druge ranjive kategorije.

A.3. Društvene mreže i izrada online platforme
U skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, mi smo izradili online platform, na našem sajtu, na koju je postavljen Javni poziv od Zavoda za zapošljavanje RS za (samo)uposlenje žena žrtava porodičnog nasilja.Ovaj link smo podjelili sa partnerskom organizacijom “Lara” iz Bijeljine. Tokom 2018. imali smo ukupno 4 828 različitih posjetilaca sajta sa ukupno 17 330 brojeva pregleda. Takođe, ovaj link smo povezali I sa našim facebookom I facebookom partnerske organizacije. Na toj našoj društvenoj mreži plasirali smo sve informacije o sprovedenim aktivnostima naše organizacije po ovom pitanju.

Dana 20.04.2018. održali smo pres konferenciju u Trebinju, na kojoj smo proslijedili informaciju o Javnom pozivu Zavoda koja je izazvalu veliku pažnju, pa smo u više navrata davali intervjue raznim medijima (RTRS, Herceg TV i Elta TV) na ovu temu. Ovu informaciju preuzeli su i brojni lokalni portali, a Radio Republike Srpske je objavio prilog od 45 minuta sa našeg Okruglog stola u Banjaluci, koji su upotpunosti ispratili.

Kroz sprovedene aktivnosti, u skladu sa planiranim vremenskim okvirom, postignuti su svi projektom planirani rezultati on an output level:
1.Žrtve porodičnog nasilja imaju kvalitetan lanac podrške od organizacija i institucija u Istočnoj Hercegovini. Ova podrška uključuje: hitnost u postupanju, psiho-socijalnu podršku, pravnu podršku i besplatno zastupanje pred sudom (razvili smo saradnju sa Centrom za pružanje besplatne pravne pomoći), materijalnu pomoć (hranu, odjeću, higijenu, školske udžbenike i pribor), finansijsku pomoć, pomoć kod (samo)uposlenja, uključivanje i uvezivanje svih potrebnih aktera, osobu od “povjerenja”, koordinaciju i sihronizaciju aktivnosti u cilju pružanja podrške, korištenje resursa potpisnika Protokola (npr. besplatno korišćenje usluga vrtića za djecu žrtve porodičnog nasilja i dr.

2.Žene žrtve porodičnog nasilja imaju mogućnost za (samo)uposlenje u RS -Program Vlade RS za (samo)uposlenje žena žrtava porodičnog nasilja. Ukupno 10 žena žrtava porodičnog nasilja su u 2018. ostvarile (samo)uposlenje i to 4 kroz samouposlenje a 6 su poslodavci uposlili u njihove firme.

3. Žene žrtve porodičnog nasilja imaju olakšan pristup informacijama o postojećim programima ekonomske podrške u 2018., namjenjenih njihovoj kategoriji- online platforma, društvene mreže obje partnerske organizacije, medijski prilozi i članci.